Polymer Technology Summer Camp ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2546 เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ที่มุ่งเน้นในการค้นคว้าทดลองเชิงปฏิบัติการทางด้านเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ นักศึกษาจะได้รับการถ่ายทอดความรู้และฝึกประสบการณ์ในด้านยาง, พลาสติก, เทคโนโลยีการผลิต และความรู้เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจจากผู้ชำนาญการ โดยแบ่งเป็นการฝึกอบรมภาคทฤษฏี 20% และฝึกปฏิบัติจริงด้วยเครื่องมือทางการวิจัย 80% นอกจากนี้นักศึกษาจะได้ศึกษาดูงานกระบวนการผลิตยางและพลาสติกของบริษัทในเครือ รวมทั้งได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท นักศึกษาที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรของโครงการฯ จะได้รับประกาศนียบัตรและหนังสือรับรองการฝึกประสบการณ์

ระยะเวลาการฝึกประสบการณ์

                ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม

คุณสมบัติของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการและเกณฑ์การรับสมัคร

  1. นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 3 หรือชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาด้านยางและพอลิเมอร์ เช่น เทคโนโลยียาง, เคมี, พอลิเมอร์, เคมีอุตสาหกรรม, ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์, วิศวกรรมพอลิเมอร์, วัสดุศาสตร์, พอลิเมอร์และสิ่งทอ และสาขาเกี่ยวข้อง
  2. เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
  3. มหาวิทยาลัยรับรองสถานะความเป็นนักศึกษาและรับรองผลการศึกษา

หลักฐานของนักศึกษาที่ใช้ประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการ

  1. หนังสือขอความอนุเคราะห์เข้าฝึกงานในโครงการ Polymer Technology Summer Camp จากมหาวิทยาลัย
  2. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ Summer Camp (ดาวน์โหลดได้ที่ elastomer-polymer.com)
  3. ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)
  4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  5. ประวัติส่วนตัว (Resume) (ถ้ามี)

การคัดเลือกนักศึกษา

                พิจารณาคัดเลือกจากใบสมัครโดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา  จำนวน 15 คน

ประกาศผล

                ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก เดือน มีนาคม 2564 ทางเว็บไซต์ www.elastomer-polymer.com  และ www.facebook.com/summer.camp.inno 

สิ่งอำนวยความสะดวก

                หอพักสำหรับนักศึกษา (หอพักรวม 2 ชั้น แยกชาย-หญิง จำนวนจำกัด)

หมายเหตุ: นักศึกษาต้องเตรียมสิ่งของเครื่องใช้มาเอง เช่น ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้าห่ม ของใช้ส่วนตัวอื่นๆ

ติดต่อสอบถามและส่งเอกสารการสมัคร

คุณนุชสราวดี แวดอุดม  ฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์ บริษัท อินโนเวชั่น กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 18 ซอยรามคำแหง 30 (บ้านเรา) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

(สมัครโครงการ Polymer Technology Summer Camp)

โทร. 02-3755197 ต่อ 279  โทรสาร 02-7321778

E-mail: inno_summercamp@yahoo.com

ใบสมัคร

ดาวน์โหลดใบสมัคร ที่นี้

Link สมัครออนไลน์ 

https://form.jotform.com/203551606136449

หรือสแกน QR Code

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม