ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัท

             เว็บไซต์ https://www.elastomer-polymer.com ดำเนินการโดย บริษัท อินโนเวชั่น กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทในเครือ ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย

             ก่อนที่ผู้ใช้บริการ เข้าใช้บริการ เข้าเยี่ยมชม หรือเข้าทำธุรกรรมใดๆ บนเว็บไซต์ ขอให้ท่านอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการโดยละเอียดและโปรดใช้ความระมัดระวังก่อนทำธุรกรรมใดๆ บนเว็บไซต์นี้

             การที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงเว็บไซต์และหน้าจอใดๆ ของเว็บไซต์นี้ หรือเข้าทำธุรกรรมใดๆ บนเว็บไซต์นี้ บริษัทถือว่าท่านรับทราบและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขที่บริษัทได้กำหนดไว้ทั้งหมด หากท่านไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการขอความกรุณาผู้ใช้บริการยุติการเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์นี้ในทันที

 

 1. คำนำ

“บริษัท”  หมายถึง บริษัทในกลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ บริษัท อินโนเวชั่น กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท เคมี อินโนเวชั่น จำกัด, บริษัท พี ไอ อินดัสทรี จำกัด, บริษัท พัฒนาธุรกิจสากล จำกัด, บริษัท อินโนเวชั่น โพลีมิกซ์ จำกัด, บริษัท ไทย-นิฮอน ซีลส์ จำกัด, บริษัท ครีเอทีฟ อินโนเวชั่น จำกัด, บริษัท ครีเอทีฟ โพลิเมอร์ส จำกัด, บริษัท คาวามาตะ อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท เคจีไอ เทคโนโลยี จำกัด, บริษัท สแกนท๊อป อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท อินโนเวชั่น แคปปิตอล (1989) จำกัด, บริษัท อินโนเวชั่น พร็อพพริเอท จำกัด, INNOVATION GROUP (VIET NAM) CO., LTD., CHEMICAL INNOVATION (VIET NAM) CO., LTD. และให้หมายความรวมถึงบริษัทอื่นใดในกลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น ซึ่งได้จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในอนาคตทั้งในและต่างประเทศด้วย

ผู้ใช้บริการ” หมายความถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ใช้บริการใดๆ ของบริษัท

บริการ” หมายความรวมถึง ข้อมูลและเนื้อหาเกี่ยวกับแบรนด์และสินค้าที่ผลิตหรือจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัท รวมถึงการใช้ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ และเว็บไซต์ของบริษัท

 

 1. วัตถุประสงค์

             บริษัทจัดทำเว็บไซต์นี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ ตลอดจนความรู้ ข่าวสาร อีกทั้งใช้เป็นช่องทางติดต่อสื่อสาร และ การให้บริการหรืออำนวยความสะดวกต่างๆ ผ่านระบบดิจิทัล และแพลตฟอร์มในรูปแบบต่างๆ ที่บริษัทสร้างขึ้น ทั้งนี้ เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการและบุคลากรของบริษัท ตลอดจนเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

 

 1. เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์

             ผู้ใช้บริการอาจเข้าถึง การสร้าง การส่ง หรือแสดงข้อมูล เช่น ไฟล์เอกสาร ข้อความลายลักษณ์อักษร ภาพถ่าย วิดีโอ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และชื่อทางการค้า หรือบริการออนไลน์รูปแบบต่างๆ โดยเป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เนื้อหา”

             เนื้อหาบนเว็บไซต์เป็นเพียงข้อมูลทั่วไป และอาจมีบางส่วนเป็นเนื้อหาในเชิงประวัติศาสตร์ซึ่งมีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น เนื้อหาที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้อาจไม่ถูกต้องสมบูรณ์ หรือไม่ตรงตามข้อเท็จจริงที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และผู้ใช้บริการไม่ควรตัดสินใจดำเนินการใดๆ โดยยึดถือตามข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้แต่เพียงอย่างเดียว การใช้ข้อมูลในเว็บไซต์นี้เป็นความเสี่ยงของผู้ใช้บริการเอง และบริษัทมีสิทธิปรับปรุง เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์ได้ตลอดเวลา โดยเป็นดุลพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว

เงื่อนไขและข้อกำหนดการให้บริการของบริษัท

(1) บริษัทอาจมีการพัฒนาหรือปรับปรุงรูปแบบและลักษณะของบริการเพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แก่ผู้ใช้บริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

(2) บริษัทอาจหยุดให้บริการเป็นการชั่วคราวหรือถาวร หรือยกเลิกการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการรายใดเป็นการเฉพาะหากการให้บริการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการอื่นๆ หรือขัดแย้งต่อข้อกฏหมาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า และจะทำการแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบหลังจากดำเนินการภายใน 7 วัน

(3) การหยุด หรือการยกเลิกบริการตามข้อ (2) ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเข้าใช้บริการ และเข้าถึงรายละเอียดบัญชีของผู้ใช้บริการ ไฟล์เอกสารใดๆ หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริการได้ ใน กรณีที่ บริษัทหยุดให้บริการเป็นการถาวร หรือยกเลิกบริการแก่ผู้ใช้บริการ บริษัทมีสิทธิในการลบข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริการได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

(4) บริษัทอาจกำหนดขอบเขตสูงสุดของปริมาณข้อมูลที่ผู้ใช้บริการอาจส่งหรือได้รับผ่านบริการหรือจำนวนพื้นที่จัดเก็บที่ใช้สำหรับการให้บริการใดๆ เมื่อใดก็ได้ โดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัท

(5) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน ยกเลิกการให้บริการแก่สมาชิก หรือหยุดให้บริการเป็นการถาวร บริษัทมีสิทธิในการลบข้อมูลต่างๆ ที่มีอยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริการได้ทุกกรณีโดยมิต้องบอกกล่าวเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้บริการโดยผู้ใช้บริการ

(6) ผู้ใช้บริการจะให้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ข้อมูลระบุตัวตนหรือรายละเอียดการติดต่อที่ถูกต้อง เป็นจริง และเป็นปัจจุบันเสมอแก่บริษัทอันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการลงทะเบียนใช้บริการ หรือการใช้บริการอื่นใดในเว็บไซต์นี้

(7) ผู้ใช้บริการจะใช้บริการนี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตตามข้อตกลงที่ได้ทำกับบริษัท และไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หลักปฏิบัติ ที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

(8) ผู้ใช้บริการจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่บริษัทกำหนดให้เป็นความลับ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัท

(9) ผู้ใช้บริการจะไม่เข้าใช้ หรือพยายามเข้าใช้บริการหนึ่งบริการใดโดยวิธีอื่น รวมถึงการใช้วิธีการอัตโนมัติ (การใช้สคริปต์) นอกจากช่องทางที่บริษัทจัดเตรียมไว้ให้ เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตจากบริษัทโดยชัดแจ้งให้ทำเช่นนั้นได้

(10) ผู้ใช้บริการจะไม่ทำหรือมีส่วนร่วมในการขัดขวางหรือรบกวนบริการของเว็บไซต์ รวมทั้งเครื่องแม่ข่ายและเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการ

(11) ผู้ใช้บริการจะไม่ทำสำเนา คัดลอก ทำซ้ำ ขาย แลกเปลี่ยน หรือขายต่อบริการเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตจากบริษัทโดยชัดแจ้งให้ทำเช่นนั้นได้

(12) ห้ามผู้ใช้บริการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จ หลอกลวง หมิ่นประมาท ลามกอนาจาร ข่มขู่ ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ หรือข้อมูลที่มีลักษณะไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วยประการใดๆ

(13) ผู้ใช้บริการอนุญาตให้บริษัทเผยแพร่หรือใช้ชื่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้ใช้บริการให้ไว้ในเว็บไซต์นี้ได้ตามที่บริษัท ต้องการ โดยบริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ผู้ใช้บริการให้ไว้ในเว็บไซต์นี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นี้

(14) ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อบริษัทหรือบุคคลใดๆ ในความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดข้อกำหนด

 

 1. กรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

4.1 บริษัท หรือผู้ให้อนุญาตแก่บริษัท เป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมายแต่เพียงผู้เดียวในกรรมสิทธิ์ ผลประโยชน์ทั้งหมดรวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่มีอยู่ในบริการซึ่งบริษัท หรือผู้ให้อนุญาตแก่บริษัทเป็นผู้จัดทำขึ้น ไม่ว่าสิทธิเหล่านั้นจะได้รับการจดทะเบียนไว้หรือไม่ก็ตาม

4.2 บริษัทเป็นเจ้าของและเป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในเนื้อหาทั้งหมดที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดก็ตาม เนื้อหาทั้งหมดได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึง คัดลอก ดาวน์โหลด หรือพิมพ์เนื้อหาในเว็บไซต์นี้เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลและการใช้งานในลักษณะที่ไม่หาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้โดยที่ผู้ใช้บริการจะต้องไม่แก้ไข ดัดแปลง หรือ ลบสัญลักษณ์ หรือ เครื่องหมายที่แสดงความเป็นเจ้าของที่ปรากฏอยู่บนเนื้อหา ห้ามผู้ใช้บริการดัดแปลงแก้ไขเนื้อหาใดๆ ในเว็บไซต์ไปใช้ในเชิงพาณิชย์ที่เป็นการแข่งขันกับบริษัทหรือในรูปแบบอื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย

 

 1. รหัสผ่านและความรับผิดต่อการกระทำบนเว็บไซต์

 

5.1 ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ในการรักษาความลับของรหัสผ่านที่เชื่อมโยงกับบัญชีใดๆ ที่ใช้ในการเข้าถึงบริการ การใช้งานบางส่วนในเว็บไซต์อาจต้องมีการลงทะเบียนหรือใช้รหัสผ่าน หากบริษัทให้ “ชื่อผู้ใช้งาน” และ/หรือ “รหัสผ่าน” แก่ผู้ใช้บริการเพื่อเข้าถึงเว็บไซต์นี้หรือบางส่วนของเว็บไซต์นี้ “ชื่อผู้ใช้งาน” และ/หรือ “รหัสผ่าน” นั้นจะเป็นความลับและเป็นข้อมูลเฉพาะบุคคลสำหรับผู้ใช้บริการ “ชื่อผู้ใช้งาน” และ “รหัสผ่าน” ที่ให้ผู้ใช้บริการนี้ถือเป็นทรัพย์สินของบริษัท ผู้ใช้บริการต้องไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการให้แก่บุคคลอื่น

 

5.2 ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อบริษัท สำหรับการใช้งานทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของผู้ใช้บริการ

             ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบกรณีที่บุคคลอื่นใช้งาน “ชื่อผู้ใช้งาน” และ/หรือ “รหัสผ่าน” ของผู้ใช้บริการโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการแต่เพียงผู้เดียวผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งให้บริษัททราบ หากมีเหตุให้สงสัยถึงความปลอดภัยของ “ชื่อผู้ใช้งาน” และ “รหัสผ่าน” บริษัทอาจยกเลิกบัญชีของผู้ใช้บริการ และ/หรือปฏิเสธ หรือจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์ได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

 

 1. การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่น

             เว็บไซต์นี้มีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ การเชื่อมต่อนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถค้นหาเว็บไซต์ บริการ และ/หรือ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย บริษัทไม่มีอำนาจที่จะควบคุม รับรอง ยืนยันความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือ หรือรับผิดชอบในเนื้อหาของเว็บไซต์อื่นๆ หรือการเชื่อมต่อใดๆ ที่แสดงอยู่ในเว็บไซต์นั้นๆ การตัดสินใจว่าบริการ และ/หรือผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอผ่านเว็บไซต์เหล่านี้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของท่านหรือไม่นั้น เป็นความรับผิดชอบของท่านเอง บริษัทไม่สามารถควบคุมและจะไม่รับผิดชอบเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านั้นทั้งสิ้น บริษัทไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำหนดถึงการรับประกันใดๆ หรือต้องรับภาระค่าเสียหายที่เกี่ยวพันกับเจ้าของ หรือผู้ดำเนินงานของเว็บไซต์แต่อย่างใด (รวมทั้งความเสียหายที่เกิดจากข้ออ้างใดๆ ก็ตามที่ละเมิด ลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่นบนเว็บไซต์ของบุคคลที่สามนั้น บริษัทขอเตือนให้ผู้ใช้บริการตรวจสอบข้อกำหนดและการใช้งานเว็บไซต์อื่นๆ ที่เชื่อมโยงไปดังกล่าวด้วยความระมัดระวัง 

 

 1. เงื่อนไขการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของบริษัท

             กรณีหากผู้ใช้บริการต้องการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของบริษัท ผู้ใช้บริการสามารถเชื่อมโยงมายังหน้าแรกหรือหน้าอื่นของเว็บไซต์ได้โดยแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรและต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากบริษัทแล้วเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะกำหนดเงื่อนไขในการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของบริษัท และจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาที่แสดงบนเว็บไซต์หรือความเสียหายใดที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์นั้น

7.1 ว็บไซต์ที่มีเนื้อหาที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีงาม หรือกฎหมาย

7.2 การเชื่อมโยงที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของบริษัท ด้วยวิธีการที่ทำให้เกิดความสับสนว่าเนื้อหาในเว็บไซต์ที่มีการเชื่อมโยงมาเป็นของบริษัท

7.3เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาบิดเบือนหรือส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของบริษัท รวมไปถึงบริการต่างๆ

7.4 การเชื่อมโยงเพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์หรือเพื่อแสวงหาผลกำไรอันเกิดจากการละเมิดข้อกำหนด

 

 1. เทคโนโลยีเสริมที่นำมาใช้ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

 

บริษัทได้นำเทคโนโลยีมาช่วยในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ดังนี้

 

 • Firewall เป็นระบบซอฟท์แวร์ที่จะอนุญาตให้เฉพาะผู้ที่มีสิทธิ หรือผู้ที่บริษัทอนุมัติเท่านั้นจึงจะผ่าน Firewall เพื่อเข้าถึงข้อมูลได้
 • Scan Virus นอกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่ให้บริการจะมีการติดตั้ง Software ป้องกัน Virus ที่มีประสิทธิภาพสูงและ Update อย่างสม่ำเสมอแล้ว บริษัทยังได้ติดตั้ง Scan Virus Software บนเครื่อง Server โดยเฉพาะอีกด้วย
 • Cookies เป็นไฟล์คอมพิวเตอร์เล็กๆ ที่จะทำการเก็บข้อมูลชั่วคราวที่จำเป็น ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ขอใช้บริการ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร อย่างไรก็ตามบริษัทได้ตระหนักถึงความเป็นส่วนตัวของ ผู้ใช้บริการเป็นอย่างดีจึงหลีกเลี่ยงการใช้ Cookies แต่ถ้าหากมีความจำเป็น ต้องใช้ Cookies บริษัทจะพิจารณาอย่างรอบคอบ และตระหนักถึงความปลอดภัย และความเป็นส่วนตัวของผู้ขอรับบริการเป็นหลัก
 • Auto Log off ในการใช้บริการของเว็บไซต์หลังจากเลิกการใช้งานควร Log off ทุกครั้ง กรณีที่ผู้ใช้บริการลืม Log off ระบบจะทำการ Log off ให้โดยอัตโนมัติภายในเวลาที่เหมาะสมของแต่ละบริการ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการเอง

 

 1. ข้อจำกัดความรับผิด/การปฏิเสธความรับผิด

             บริษัทจะไม่รับผิดต่อความเสียหายใดๆ รวมถึงความเสียหาย สูญเสียและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมที่เป็นผลหรือสืบเนื่องจากการที่ผู้ใช้บริการเข้าใช้เว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ และบริษัทไม่รับผิดต่อความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากผู้ใช้บริการเข้าใช้หรือดาวน์โหลดข้อมูล ความล้มเหลวในการใช้งาน การละเว้น การหยุดชะงัก การถูกขัดจังหวะ ความล่าช้า ข้อบกพร่องใดที่เกิดจากจากไวรัสคอมพิวเตอร์, Computer Worm, Trojan House, Spyware หรือ Malware หรือเว็บไซต์ที่ไม่มีความปลอดภัย ถึงแม้ว่าบริษัทจะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวขึ้น

             นอกจากนี้บริษัท ไม่รับผิดต่อผู้ใช้เว็บไซต์หรือบุคคลจากการเรียกร้องใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเนื้อหาบนเว็บไซต์ หรือเนื้อหาใดๆ ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจหรือการกระทำใดๆ ที่เกิดจากความเชื่อถือในเนื้อหาดังกล่าวของผู้ใช้เว็บไซต์ หรือในความเสียหายใดๆ ไม่ว่าความเสียหายทางตรง หรือทางอ้อม รวมถึงความเสียหายอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นได้ ผู้ใช้บริการยอมรับและตระหนักดีว่าบริษัทจะไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำใดของผู้ใช้บริการทั้งสิ้น

ผู้ใช้บริการตกลงรับความเสี่ยงในความเสียหาย การสูญหายของข้อมูล ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นต่อระบบคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องมือสื่อสารหรืออุปกรณ์ใดๆ ที่ใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้บริการตกลงรับความเสี่ยงในการใช้งานเว็บไซต์นี้

 

 1. การติดต่อ

หากท่านมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือการให้บริการเว็บไซต์นี้ หรือการใช้งานเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ

บริษัท อินโนเวชั่น กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทในเครือ

ติดต่อเจ้าหน้าที่: ฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์

สถานที่ติดต่อ: สำนักงานใหญ่ เลขที่ 18 ซอยรามคำแหง 30 (บ้านเรา) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240

เว็บไซต์: https://www.elastomer-polymer.com     

อีเมล: webmaster@elastomer-polymer.com

โทร: 0-2375-5197 Fax: 0-2732-1778

 (Line ID: @648sstne)