NEWS & EVENT

ประกาศมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นจำกัด

ประกาศมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นจำกัด

ประกาศมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นจำกัด งดการจัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โครงการ Polymer Technology Summer Camp ประจำปี...
Read More
กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น มอบโล่เกียรติคุณแก่คู่ค้าดีเด่นประจำปี 2561-2562

กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น มอบโล่เกียรติคุณแก่คู่ค้าดีเด่นประจำปี 2561-2562

          กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น มอบรางวัลยกย่องคู่ค้าดีเด่นประจำปี 2561-2562 ภายในงาน Innovation Group’s Partnership Awards เมื่อวันที่...
Read More
กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น ร่วมกับ SSI พัฒนา “นวัตกรรมเหล็กเพื่อความปลอดภัยชุมชนบางสะพาน”

กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น ร่วมกับ SSI พัฒนา “นวัตกรรมเหล็กเพื่อความปลอดภัยชุมชนบางสะพาน”

โครงการนำร่องราวกันตกตัวต้นแบบสำหรับรถจักรยานยนต์ กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น ร่วมกับ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ SSI และ...
Read More