กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น ร่วมกับ คณะกรรมการกลุ่มสาขายาง สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย, ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) และ ผู้บริหารบริษัท IRPC ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการให้ความรู้แก่นักวิชาการ นักวิจัย นักอุตสาหกรรม และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้เห็นถึงความสำคัญและร่วมกันหาแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีสีเขียวและเศรษฐกิจหมุนเวียน จึงได้จัดงานเสวนาเชิงวิชาการหัวข้อเรื่อง “เทคโนโลยีสีเขียวและเศรษฐกิจหมุนเวียน” ขึ้นในวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ณ อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคและการวิจัยจากหลายหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จและกำลังดำเนินการในเรื่องนี้มาร่วมบรรยาย ซึ่งในสัมมนานี้แบ่งเป็นการเสวนาใน 4 หัวข้อหลักที่นับว่าเป็นการเสวนาที่ครบถ้วนทุกเนื้อหาและเกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย

QRcode Register form