รายชื่อนกศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกโครงการ
Polymer Technology Summer Camp 2565 (รุ่นที่ 18)

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

คณะ

แขนง/สาขาวิชา

สถาบันการศึกษา

1 น.ส. ชุติกาญจน์ จันต๊ะ วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 น.ส. นัทหทัย รัตนศรัณย์กุล วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 น.ส. ปวีณา สาวิลุน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4 น.ส. ภริดา ปักปิ่น วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5 นายณัฐวุฒิ สุริวงษ์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์
6 นายธัมมศักดิ์ ศิริรัตนพงษ์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์
7 น.ส.นภัสสร ศิริกุล วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์
8 น.ส. อูมุมอัยมาน มะอุเซ็ง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
9 น.ส.ชนิกานต์ กันธิมา วิทยาศาสตร์ เคมี มหาวิทยาลัยบูรพา
10 น.ส. พรชนก ถานะวุฒิพงศ์ อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้ทำการกรอกแบบฟอร์มยืนยันเข้าร่วมโครงการตามลิงค์นี้

หรือสแกน QR Code

*** ยืนยันเข้าร่วมโครงการ ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2565 ***