เนื่องในโอกาสครบรอบ 35 ปี กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น จึงได้จัดทำโครงการ “Play Station มอบหนังสือ มอบอนาคต” จำนวน 35 ตู้ ให้แก่โรงเรียนขนาดเล็กที่ขาดแคลน 35 โรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อให้น้องๆ ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนด้านการอ่านและพัฒนาการในด้านต่างๆ ให้สูงขึ้น

โครงการ “Play Station มอบหนังสือ มอบอนาคต” ครั้งที่ 4  ได้มอบตู้หนังสือให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาภาคใต้ จำนวน 10 โรงเรียน ได้แก่

  1. โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์  (จังหวัดตรัง)       
  2. โรงเรียนบ้านคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์  (จังหวัดนราธิวาส)
  3. โรงเรียนบ้านตะบิงติงงี  (จังหวัดยะลา)       
  4. โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย  (จังหวัดปัตตานี)
  5. โรงเรียนตชด.บ้านสำนักเอาะ (จังหวัดสงขลา)             
  6. โรงเรียนบ้านโคกโดน  (จังหวัดพัทลุง)
  7. โรงเรียนบ้านควนม่วง  (จังหวัดกระบี่)              
  8. โรงเรียนประชาอุทิศมูลนิธิ  (จังหวัดนครศรีธรรมราช)
  9. โรงเรียนเวียงสระ  (จังหวัดสุราษฎร์ธานี)     
  10. โรงเรียนบ้านทรายแก้ว  (จังหวัดชุมพร)       

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.บัญชา ชุณหสวัสดิกุล และคุณสมศรี ชุณหสวัสดิกุล เป็นผู้แทนมอบ  เมื่อวันที่ 24  กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์  ตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง