กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยียางและพลาสติกให้บริการคู่ค้าแบบครบวงจร รวมถึง การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล กำลังเปิดรับสมัครนักวิจัยรุ่นใหม่ในอนาคตเข้าร่วมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคฤดูร้อน ซึ่งโครงการนี้มุ่งเน้นในการค้นคว้าทดลองเชิงปฏิบัติการทางด้านเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ นักศึกษาจะได้รับการถ่ายทอดความรู้และฝึกประสบการณ์ด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีการผลิต และความรู้เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ เพื่อนำมาต่อยอดในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพในอนาคต