“สมาคมเทคโนโลยียางและอีลาสโตเมอร์ (Rubber-Elastomer Technology Association: RETA)” หรือใช้อักษรย่อว่า “สทย.” เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ อาคารศูนย์วิจัยและฝึกอบรม กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น การจัดตั้ง สทย. นี้เป็นการผนึกกำลังระหว่างภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และนักวิชาการ ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มกันของบุคลที่เห็นความสำคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมยางไทย โดยมี ดร.บัญชา ชุณหสวัสดิกุล ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น เป็นนายกสมาคมเทคโนโลยียางและอีลาสโตเมอร์ อีกทั้งได้ ผศ.ดร.กฤษฎา สุชีวะ และ รศ.ดร.ปราณี ภิญโญชีพ มาเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขามาเป็นคณะกรรมการ เพื่อร่วมกันบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมและเทคโนโลยีสร้างความเข้มแข็งแก่ประเทศไทยให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของวงการยางและอีลาสโตเมอร์ ประกอบกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมถึงการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การพัฒนาของอุตสาหกรรมยางและอีลาสโตเมอร์อย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ รวมถึงสนับสนุนการพัฒนาเกษตรกรและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับภาคการเกษตรให้มีคุณภาพไปจนถึงการควบคุมมาตรฐานในระดับอุตสาหกรรมเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ

แนวทางการขับเคลื่อนสมาคมคือให้สมาคมจะเป็นศูนย์รวมในการระดมสมองจัดทำแผนและยุทธศาสตร์ในระดับประเทศ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูล เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ สร้างเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ พัฒนาความรู้และขีดความสามารถทางด้านวิชาการ เทคโนโลยีและวิศวกรรม และจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ทางวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เช่น จัดงานสัมมนารวมถึงการจัดนิทรรศการอันเป็นประโยชน์ทั้งในภาคธุรกิจและการพัฒนาประเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับทุกภาคส่วนทางสมาคมเปิดรับสมาชิกทั้งบุคคลทั่วไปที่สนใจ เกษตรกร หน่วยงานภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และนิสิตนักศึกษา ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการแก้ปัญหาและเผยแพร่ผลงานเพื่อเป็นการสร้างโอกาสความร่วมมือ สร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ และยกระดับวิชาชีพอันนำไปสู่การพัฒนาของอุตสาหกรรมยางและอีลาสโตเมอร์อย่างมีประสิทธิภาพ

ในงานเปิดตัวสมาคมฯ นอกจากจะได้รับฟังนโยบายและแนวทางในการขับเคลื่อนสมาคมแล้วยังมีการจัดสัมมนาในเรื่อง “Turning point of economic, finance and Industry” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เกวลิน หวังพิชญสุข (Deputy Managing Director of Kasikorn Research) มาบรรยายเรื่อง “Turning point of Thai Economy and Automotive Industry”  คุณปณิธาน ชุณหสวัสดิกุล ประธานกรรมการบริษัท กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น บรรยายเรื่อง “Turning point of Industry” และ คุณซ่อนกลิ่น พลอยมี รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน บรรยายเรื่อง “Government’s Policies to support the sustainable growth of industry” การสัมมนาในครั้งนี้ทำให้เราทราบถึงจุดเปลี่ยนเศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรมที่ภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานต่างๆ จะต้องเตรียมความพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้าน จากนั้นคณะกรรมการสมาคมได้มาพูดถึง “Direction of the association in supporting education, research, technology and industry.” ในช่วง Round table talk ประกอบด้วย ดร.บัญชา ชุณหสวัสดิกุล นายกสมาคม สทย., รศ.ดร.อิทธิพล แจ้งชัด อุปนายกฝ่ายวิชาการและวิจัยภาคกลางและภาคตะวันออก, คุณประพันธ์ บุญยเกียรติ อุปนายกฝ่ายส่วนงานรัฐและยางธรรมชาติ, คุณชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา อุปนายกฝ่ายอุตสาหกรรม และ ศ.ดร. สุวบุญ จิรชาญชัย อุปนายกฝ่ายเลขานุการและต่างประเทศ

สมาคมเทคโนโลยียางและอีลาสโตเมอร์ (สทย.) เป็นองค์กรที่ทำงานส่งเสริมอุตสาหกรรมเพื่อสังคมพร้อมเป็นพลังขับเคลื่อนประเทศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน การดำเนินการของสมาคมจะสำเร็จได้จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ดังนั้นสมาคมจึงขอเรียนเชิญทุกท่านเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนานี้เพื่อที่จะสามารถพัฒนาขีดความสามารถของอุตสาหกรรมยางและอีลาสโตเมอร์ของไทยให้ก้าวสู่ระดับโลกได้ต่อไป

ช่องทางในการติดต่อสมาคม

สมาคมตั้งอยู่ที่ : เลขที่ 20 ซ.รามคำแหง 30 (บ้านเรา) แขวงหัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ

เว็บไซต์ :  https://www.retathailand.com

E-mail: contact@retathailand.com

Line ID:  @retathailand