เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 บจ. เคมี อินโนเวชั่น จัดงานแถลงข่าวความร่วมมือและมอบทุนวิจัยในโครงการ “การยกระดับศักยภาพบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพแบบครบวงจรร่วมกับภาคอุตสาหกรรม เพื่อการขยายตลาดเชิงพาณิชย์” ร่วมกับหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ให้แก่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ (Petromat) เพื่อพัฒนาศักยภาพในอุตสาหกรรมการผลิตไบโอพลาสติกในประเทศสู่ตลาดสากล

                ในวันงานได้รับเกียรติจาก คุณปณิธาน ชุณหสวัสดิกุล ประธานกรรมการบริษัท, คุณปฏิมา ชุณหสวัสดิกุล ประธานกรรมการบริษัท กลุ่มเทรดดิ้ง และ ศาสตราจารย์ ดร.อาภาณี เหลืองนฤมิตชัย ประธานอนุกรรมการแผนงานกลุ่มพลังงาน เคมีและวัสดุชีวภาพ บพข. ขึ้นมอบทุนวิจัยฯ แก่ ศาสตราจารย์ ดร.หทัยกานต์ มนัสปิยะ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ และคุณวรุณ วารัญญานนท์ หัวหน้าโครงการฯ ทั้งนี้มูลค่าของโครงการรวม 12,889,295 บาท โดย บจ. เคมี อินโนเวชั่น ร่วมสมทบทุนวิจัยมูลค่ารวม 4,226,360 บาท หลังจากเสร็จพิธีมอบทุนวิจัยแล้วคณะผู้บริหารและนักวิจัยในโครงการฯ ได้เข้าเยี่ยมชมเทคโนโลยียางและพลาสติกของศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น