กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น มอบรางวัลยกย่องคู่ค้าดีเด่นประจำปี 2563-2564 ภายในงาน Partnership Awards 2020-2021 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 ณ อาคารศูนย์วิจัยและฝึกอบรม กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น โดยมี คุณปณิธาน ชุณหสวัสดิกุล ประธานกรรมการบริษัท กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้บริษัทมอบรางวัลทั้งสิ้น 6 รางวัล ได้แก่ รางวัลประเภท Delivery Awards จำนวน 3 รางวัล และรางวัลประเภท Quality Awards จำนวน 3 รางวัล

คุณสมศรี ชุณหสวัสดิกุล มอบโล่เกียรติคุณประเภท Quality Awards ให้แก่

  • รางวัล Silver Award ได้แก่ บริษัท คุมโฮ ปิโตรเคมิคอล จำกัด
  • รางวัล Gold Award ได้แก่ บริษัท ไทยโตไกคาร์บอนโปรดักท์ จำกัด
  • รางวัล Platinum Award ได้แก่ บริษัท น้ำมันอพอลโล (ไทย) จำกัด

คุณปณิธาน ชุณหสวัสดิกุล มอบโล่เกียรติคุณประเภท Delivery Awards ให้แก่

  • รางวัล Silver Award ได้แก่ บริษัท ชิไรอิชิ แคลเซียม (ไทยแลนด์) จำกัด
  • รางวัล Gold Award ได้แก่ บริษัท อาครอส เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
  • รางวัล Platinum Award ได้แก่  บริษัท เบ็นไมเยอร์ เคมีคอลส์ (ที) จำกัด