บริษัท พี ไอ อินดัสทรี จำกัด รับโล่เกียรติคุณ “Best Supplier of Technical Cooperation Award 2018 Year”

บริษัท พี ไอ อินดัสทรี จำกัด ได้รับโล่เกียรติคุณ “Best Supplier of Technical Cooperation Award 2018 Year” จาก บริษัท โตโยด้า โกเซ เอเชีย จำกัดโดย คุณปณิธาน ชุณหสวัสดิกุล  รองประธานกรรมการอาวุโสด้านพัฒนาธุรกิจและการตลาด เป็นตัวแทนรับมอบในงาน TGAS Supplier Meeting  ณ บริษัท โตโยด้า โกเซ เอเชีย จำกัด เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา