คุณกุลวดี ธำรงค์ธนกิจ รองประธานกรรมการอาวุโส ด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์และจัดการ กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น และคุณอุเทน จันทวงษ์ ผู้จัดการฝ่าย ICT and Robot Process Automation เดินทางไปเยี่ยมชมโรงสีข้าวชุมชนที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำนาประณีตข้าวอินทรีย์ศรีสำราญ ต.ศรีสำราญ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ เมื่อวันที่ 26-27 มีนาคม 2567

โดยไปศึกษาดูงานเพื่อจัดทำโครงการให้ความช่วยเหลือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ปรับปรุงคุณภาพข้าวอินทรีย์แบบครบวงจรโดยใช้เครื่องจักรอัตโนมัติ ได้แก่ เครื่องยิงเม็ดสี เครื่องขัดมัน เครื่องกำจัดมอด เครื่องชั่ง เครื่องซีล รวมถึงจัดทำระบบฐานข้อมูลข้าวอินทรีย์ Tracking System Software และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบบาร์โค๊ด เป็นต้น เพื่อยื่นขอรับการสนับสนุนตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม (BOI CSR) มูลค่าโครงการ 5 ล้านบาท โดย บจ. เคมี อินโนเวชั่น