โครงการ Polymer Technology Summer Camp มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาการเรียนรู้และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่มุ่งเน้นในการค้นคว้าทดลองเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก การวิเคราะห์และทดสอบสมบัติของวัสดุด้วยเทคนิคและเครื่องมือที่ทันสมัย ซึ่งจะได้รับการถ่ายทอดจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านเคมี ยาง และพอลิเมอร์ ตลอดจนการศึกษาดูงานกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติกของกลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น เพื่อให้นักศึกษานำความรู้และประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด (โดยไม่มีค่าใช้จ่าย)

 
กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 หรือ ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาทางด้านเคมี, เคมีอุตสาหกรรม, เคมีประยุกต์, วัสดุศาสตร์, วัสดุพอลิเมอร์, เทคโนโลยียาง, เทคโนโลยีวัสดุ และสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมีกำหนดการฝึกประสบการณ์เป็นระยะเวลา 2 เดือน ระหว่างเดือน มิถุนายน-กรกฎาคม 2562 เวลาทำการวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08:30 น. – 17:00 น. หยุดวันเสาร์-วันอาทิตย์ และตามประกาศวันหยุดของบริษัท สถานที่ฝึกปฏิบัติที่ศูนย์วิจัยและฝึกอบรม ซ.รามคำแหง 30 (บ้านเรา) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ทั้งนี้จะพิจารณาคัดเลือกจากใบสมัครและประกาศผลในเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ทางเว็บไซต์ www.elastomer-polymer.com และ Facebook: Polymer Summer camp

ติดต่อสอบถามและส่งเอกสารการสมัคร
คุณนุชสราวดี แวดอุดม (พี่นุช) ฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์
บริษัท อินโนเวชั่น กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 18 ซอยรามคำแหง 30 (บ้านเรา) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

(สมัครโครงการ Polymer Technology Summer Camp)

โทร. 02-3755197 ต่อ 279 โทรสาร 02-7321778
E-mail: nuchsarawadeew@cheminno.co.th

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562

รีบสมัครด่วนจำนวนจำกัด!!


Download!! ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ Polymer Technology Summer Camp 2562 (รุ่นที่ 17)
 Download Course Outline