ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราภิชาณ ดร. บัญชา ชุณหสวัสดิกุล ประธานกรรมการบริษัท กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “บุคคลดีเด่นด้านส่งเสริมวิทยาศาสตร์” ผู้มีคุณูปการในแวดวงด้านการศึกษา การเรียนการสอน และด้านวิทยาศาสตร์ อีกทั้งยังสนับสนุนรางวัลทุนการศึกษาและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ให้กับสถาบันการศึกษา เพื่อสืบวัตถุประสงค์ของศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ในงานพิธีมอบรางวัลยอดเยี่ยม ทุนการศึกษา บุคคลและองค์กรดีเด่นทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 54 ประจำปี พ.ศ. 2564/2565 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย