บริษัท เคมี อินโนเวชั่น จำกัด มอบทุนสนับสนุนการจัดการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการเคมี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย “Chem Challenge ครั้งที่ 10” ให้แก่ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งมีการจัดงานเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ณ อาคารมหามกุฏ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยการแข่งขันครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 50 ทีมจากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ