พิธีปิดโครงการ Polymer Technology Summer Camp รุ่นที่ 19 ประจำปี 2566

กลุ่มบริษัท อินโนเวชั่น ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดโครงการ Polymer Technology Summer camp รุ่นที่ 19  ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566  โดยมีคุณปณิธาน ชุณหสวัสดิกุล ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ร่วมต้อนรับ ผศ.ดร. นฤทธิ์  หัวหน้าภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ คุณนภาวรรณ เลขะวิพัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรมยาง รวมทั้งนักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมยาง จาก กยท. และอาจารย์ที่มาร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานผ่าน Zoom  ซึ่งผลงานที่นำเสนอได้แก่ กลุ่ม Rubber priving blocks by using waste from NR Sponge  ,กลุ่ม Wrap film from bioplastics และ กลุ่ม Biodegradable raincoat  กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทุกคนและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าน้องๆ จะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได้ในอนาค