เมื่อวันที่ ๗ พ.ย. ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา ผู้บริหารและพนักงานกลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดกฐินสามัคคี สมทบทุนเพื่อบูรณะโบถส์ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆให้แล้วเสร็จ ณ วัดปากแพรก ต.ละหาร อ.ปลวกแดง จ. ระยองพร้อมด้วยชาวบ้านและหน่วยงานในพื้นที่ ได้มาทำบุญสร้างบารมีร่วมกัน สรุปยอดเงินบริจาคทั้งสิ้น ๖๕๔,๘๙๘ บาท (หกแสนห้าหมื่นสี่พันแปดร้อยเก้าสิบแปดบาท)