เมื่อวันเสาร์ที่ ๗ ต.ค. ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ผู้บริหารและพนักงานกลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนบูรณะซุ้มประตูวัด และต่อเติมโรงครัว ณ วัดคลองน้ำแดง ตำบลหนองไร่ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง พร้อมด้วยชาวบ้านและหน่วยงานในพื้นที่ ได้มาทำบุญสร้างบารมีร่วมกัน  สรุปยอดเงินบริจาครวมทั้งสิ้น ๓๖๗,๑๙๐ บาท (สามแสนหกหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาท)