ตามที่โครงการ Polymer Technology Summer Camp รุ่นที่ 14 ปี 2559 ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ ไปแล้วนั้น บัดนี้ ทางโครงการฯ ได้คัดเลือกนักศึกษาจำนวน 15 คน ดังรายนามตามเอกสารแนบท้าย ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกกรุณากรอกแบบยืนยันตอบรับและส่งกลับโครงการภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559