รายชื่อนกศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกโครงการ
Polymer Technology Summer Camp 2566 (รุ่นที่ 19)

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล คณะ แขนง/สาขาวิชา สถาบันการศึกษา
1 นายยศภัทร ปฐมัง วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปิโตรเคมีเเละวัสดุพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสนามจันทร์
2 นายวีรภัทร ตรีผล วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปิโตรเคมีเเละวัสดุพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสนามจันทร์
3 น.ส.ชัชฎาพร เกิดปากแพรก วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปิโตรเคมีเเละวัสดุพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสนามจันทร์
4 นายพันธวัสส์ พลอยแสงสาย วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปิโตรเคมีเเละวัสดุพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสนามจันทร์
5 นายวรเมธ เนตรสว่าง วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
6 น.ส.จิราภา สมเสนาะ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
7 น.ส.ดวงฤดี แกะทอง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
8 นายทัพพสาร โชติชุม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
9 นายภุชเคนทร์ ตุดเกื้อ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่
10 น.ส.สุภวรรณ ศรีษะสังข์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่
11 น.ส.นัทฐาภรณ์ คงมาก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี
12 น.ส.นิรดา หนองกลางน้ำ คณะอุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพ
13 น.ส.กวิสรา สิริชัยเจริญกล วิทยาศาสตร์ เคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา
14 นายภานุพงศ์ อินทะศรี วิทยาศาสตร์ เคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
15 น.ส.ธันยชนก ฮงโย วิทยาศาสตร์ เคมี มหาวิทยาลัยบูรพา

นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้ทำการกรอกแบบฟอร์มยืนยันเข้าร่วมโครงการตามลิงค์นี้

หรือ สแกน QR Code