ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก โครงการ Polymer Technology Summer Camp ปี 2564 ดังนี้

ที่ ชื่อ-สกุล คณะ แขนง/สาขาวิชา สถาบันการศึกษา
1 น.ส.ณัฐรวี ตั้งจิตสิตเจริญ วิทยาศาสตร์ เคมี มหาวิทยาลัยมหิดล
2 น.ส.โสภิณญา นิธากร วิทยาศาสตร์ เคมี มหาวิทยาลัยมหิดล
3 น.ส.ภัทราวดี แซ่โค้ว วิทยาศาสตร์ เคมี มหาวิทยาลัยมหิดล
4 น.ส.ยลศิริภัทร แก้วนารี วิทยาศาสตร์ พอลิเมอร์และสิ่งทอ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5 น.ส.ปัทมพร พุกบัวขาว วิทยาศาสตร์ เคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6 นายชานนท์ สมจิตรกุล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีวัสดุและสิ่งทอ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต
7 น.ส.ปวรรัตน์ นุชวงศ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีวัสดุและสิ่งทอ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต
8 นายธนภัทร วัฒนเสลารัต วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
9 น.ส.วราสินี ทรงสุนทรวัฒน์ วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
10 นายพรภูมิ แก้วเกิด วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
11 น.ส.อนุธิดา ทองฉวี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมปิโตรเคมี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
12 นายณัตทพณ อภิชาติโสภิต เทคโนโลยีและนวัตกรรมฯ เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13 น.ส.ณปภัช สังข์ประไพ เทคโนโลยีและนวัตกรรมฯ เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14 นายรัฐชัย กันธุ เทคโนโลยีและนวัตกรรมฯ เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

*อัพเดท 19 มีนาคม 2564 *

                      นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกกรุณากรอกแบบฟอร์มยืนยันการเข้าร่วมโครงการ Polymer Technology Summer Camp ปี 2564 ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2564

หรือ