งานประกาศผลรางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards 2016 จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเชิดชูองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการและมีความเหมาะสมเป็นองค์กรต้นแบบในการพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการ  โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  พระราชทานรางวัล Thailand Corporate Excellence Awards

ซึ่งบริษัท เคมี อินโนเวชั่น จำกัด (กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น) ได้รับรางวัลพระราชทาน “Thailand Corporate Excellence Awards 2016” ด้านความเป็นเลิศในการบริหารจัดการโดยรวม (Corporate Management Excellence Award)  ซึ่งคัดเลือกจากองค์กรที่มีการบริการจัดการที่เป็นเลิศ เพื่อเป็นการยกย่องและเป็นแบบอย่างให้แก่องค์กรอื่นๆ โดยการสำรวจความคิดเห็นจากผู้บริหารระดับสูงขององค์กรที่มีรายได้สูงสุด 1,000 องค์กรของประเทศ   พิธีมอบรางวัลพระราชทาน จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ ณ โรงแรม สยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ ที่ผ่านมา โดย ดร.บัญชา ชุณหสวัสดิกุล ขึ้นรับมอบรางวัลในนาม บริษัท เคมี อินโนเวชั่น จำกัด