คุณธิติพงศ์ มุสิกรัตน์ เป็นตัวแทนรับมอบโล่เกียรติคุณ “Best Cost Cooperation Award” (การให้ความร่วมมือด้านการจัดการต้นทุนได้อย่างดีเยี่ยม ) ประจำปี 2018 ในนาม บริษัท พี ไอ อินดัสทรี จำกัด จาก บริษัท คุราชิกิ สยาม รับเบอร์ จำกัด ในงาน Supplier Award ณ บริษัท คุราชิกิ สยาม รับเบอร์ จำกัด จ.ปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา