ขอแสดงความยินดีกับ บริษัท พี ไอ อินดัสทรี จำกัด หนึ่งในบริษัทในกลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น ได้รับโล่เกียรติคุณ The Best Supplier of TGRT Delivery Award 2019 จากบริษัท TOYODA GOSEI ASIA CO.,LTD. โดย ดร.บัญชา ชุณหสวัสดิกุล ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นเป็นตัวแทนขึ้นรับมอบจาก Mr.Kazuaki Maeda, President of TOYODA GOSEI ASIA Co., Ltd. เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 พร้อมกันนี้ได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารจากทั้งสองบริษัทร่วมแสดงความยินดีในพิธีมอบรางวัลในครั้งนี้ด้วย