บริษัท พี ไอ อินดัสทรี จำกัด ได้รับโล่เกียรติคุณ “Best Supplier of Technical Cooperation Award 2018 Year” จาก บริษัท โตโยด้า โกเซ เอเชีย จำกัดโดย คุณปณิธาน ชุณหสวัสดิกุล  รองประธานกรรมการอาวุโสด้านพัฒนาธุรกิจและการตลาด เป็นตัวแทนรับมอบในงาน TGAS Supplier Meeting  ณ บริษัท โตโยด้า โกเซ เอเชีย จำกัด เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา