วันที่ 8 มิถุนายน 2565 บจ. พี ไอ อินดัสทรี และ บจ. ครีเอทีฟ โพลิเมอร์ส ร่วมจัดบูทกิจกรรมในโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง “หมู่บ้าน อยู่เย็น” ประจำปี 2565 ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้านสามเนิน ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง เพื่อสร้างความสัมพันธ์และร่วมเป็นหนึ่งในแรงสนับสนุนกิจกรรมให้เกิดการต่อยอดของการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากรากฐานตั้งแต่ระดับหมู่บ้านสู่การพัฒนาประเทศให้มั่นคงและยั่งยืน อีกทั้งร่วมสร้างกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในพื้นที่