ดร.บัญชา ชุณหสวัสดิกุล ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วย คุณสมศรี ชุณหสวัสดิกุล รองประธานกรรมการอาวุโส กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทูลเกล้าถวายหนังสือ “โลกของยาง” เขียนโดย ดร.บัญชา ชุณหสวัสดิกุล เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เรื่องยางในหลายแง่มุมตั้งแต่การปลูกยางพารา การเชื่อมโยงระหว่างศาสตร์กับการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมไปจนถึงการพัฒนาเทคโนโลยียางในภาคอุตสาหกรรม ในพิธีเปิดร้านหนังสือแว่นแก้ว (Children Bookshop) ซึ่งเป็นร้านหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน ณ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา