กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) จัดงานสัมมนาในหัวข้อ Thailand Rubber Processing Technology 2015 ให้แก่บุคลากรในหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาคการผลิต ภาคเอกชน และภาครัฐ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางด้านยาง Rubber Compound และ Rubber Part Processing Technology ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มกราคม 2558 เวลา 8.30–16.00 น. ณ ห้องไลแบรี่รูม ชั้น1 โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ กรุงเทพฯ

การสัมนาครั้งนี้ นับเป็นโอกาสครั้งสำคัญของวงการอุตสาหกรรมยาง ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับความรู้และการถ่ายทอดประสบการณ์เกี่ยวกับนวัตกรรมที่ล้ำสมัย ตลอดจนทิศทางแนวโน้มการวิจัยและพัฒนาแนวคิดที่แปลกใหม่ทางด้านเทคโนโลยีการผลิต เพื่อยกระดับศักยภาพทางด้านวิทยาการให้แก่อุตสาหกรรมยางให้เจริญก้าวหน้าและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล