คุณปฏิมา ชุณหสวัสดิกุล ประธานกรรมการบริหารด้านธุรกิจการขาย กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น มอบทุนการศึกษาใน “กองทุน ปฎิมา ชุณหสวัสดิกุล” แก่นิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ณ ห้องพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธาน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำหน้าที่เป็นเบ้าหลอมแห่งการผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นทั้งคนดี คนเก่ง และใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขในสังคม รวมทั้งผลิตบุคลากรทางการศึกษาทั้งครูมืออาชีพและนักวิชาการในการพัฒนาคุณภาพและยกระดับการศึกษาไทยต่อไปในอนาคต