ดร.บัญชา ชุณหสวัสดิกุล ประธานกรรมการบริษัท กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น นำคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารหน่วยงานและนักวิจัย เข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ด้านปิโตรเลียมและปิโตรเคมีที่มีความพร้อมและมีศักยภาพในระดับประเทศและเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของบริษัท ไออาร์พีซี จากัด (มหาชน) จ.ระยอง เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา