เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 คุณปาณิสรา รัตนปัญญาโชติ รองประธานกรรมการบริหาร (ด้านโรงงานและการตลาด) กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น นำคณะเกษตรกรในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันเกษตรชาวสวนยาง หลักสูตร “ศึกษาดูงานผู้นำ/เครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง” โดยการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์และศรีสะเกษ เข้าเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรม IRPC และสวนตัวอย่างยายดาป้าบุญชื่นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยหมีขาว  (Zinc Oxide Nano) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับเกษตรกรไทยในประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์และกลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น