ดร.บัญชา ชุณหสวัสดิกุล ประธานกรรมการบริษัท กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น มอบเงินร่วมสนับสนุนการจัดตั้ง Sci Co- Studying Space และห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเข้าร่วมพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 โดย ศาสตราจารย์ ดร.พลกฤษณ์ แสงวณิช คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และคณะผู้บริหาร ได้ให้การต้อนรับและมอบของที่ระลึกให้กับผู้สนับสนุนที่มาร่วมงานเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณและแสดงความขอบคุณ