อุตสาหกรรมได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ธุรกิจที่จะอยู่รอด ต้องปรับตัว สร้างความแข็งแกร่งด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อฟื้นตัวและเติบโตอย่างยั่งยืน นี่คือหลักการที่นักอุตสาหกรรมต้องเรียนรู้ คณะกรรมการกลุ่มสาขายาง สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีนักวิชาการและนักวิจัยมากมาย มองเห็นถึงความสำคัญของการสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมจึงร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) และกลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น จัดงานสัมมนาวิชาการ “ทางรอดของอุตสาหกรรมช่วง-หลังโควิด 19”

โดยดร.บัญชา ชุณหสวัสดิกุล ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น ได้บรรยายในหัวข้อ “แรงดลบันดาลใจในเทคโนโลยี” พร้อมกับทีมงานวิศวกรรมและวิศวกรการออกแบบและการตลาด กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น  ได้ร่วมบรรยายหัวข้อ “การพัฒนาเทคโนโลยีและการสร้างผลิตภัณฑ์และการตลาดเพื่อความยั่งยืนขององค์กร” ในวันศุกร์ ที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 8.30-17.00 น. ณ ห้องประชุม CC-Auditorium อาคาร 14 (อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จ.ปทุมธานี