เนื่องในโอกาสครบรอบ 35 ปี กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น จึงได้จัดทำโครงการ “Play Station มอบหนังสือ มอบอนาคต” จำนวน 35 ตู้ ให้แก่โรงเรียนขนาดเล็กที่ขาดแคลน 35 โรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อให้น้องๆ ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนด้านการอ่านและพัฒนาการในด้านต่างๆ ให้สูงขึ้น 

โครงการ “Play Station มอบหนังสือ มอบอนาคต” ครั้งที่ 6 ได้มอบตู้หนังสือให้แก่โรงเรียนในเขตเขตพื้นที่การศึกษาภาคอีสาน ได้แก่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหมันขาว จ.เลย , โรงเรียนบ้านคำสง่าประชาสรรค์ จ.อุดรธานี และ โรงเรียนบ้านเสาขวัญกุดก้อม จ.สกลนคร

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณกุลวดี ธำรงค์ธนกิจ กรรมการบริษัท กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น เป็นผู้แทนมอบ  

วันที่ 13 สิงหาคม 2562 ( โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหมันขาว จ.เลย )


วันที่ 14 สิงหาคม 2562 (โรงเรียนบ้านคำสง่าประชาสรรค์ จ.อุดรธานี )

โรงเรียนบ้านเสาขวัญกุดก้อม จ.สกลนคร