เนื่องในโอกาสครบรอบ 35 ปี กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น จึงได้จัดทำโครงการ “Play Station มอบหนังสือ มอบอนาคต” จำนวน 35 ตู้ ให้แก่โรงเรียนขนาดเล็กที่ขาดแคลน 35 โรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อให้น้องๆ ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนด้านการอ่านและพัฒนาการในด้านต่างๆ ให้สูงขึ้น 

โครงการ “Play Station มอบหนังสือ มอบอนาคต” ครั้งที่ 3  ได้มอบตู้หนังสือให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา จ.สมุทรสงคราม  จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนคลองตาจ่า (คงจีบอุทิศ) และโรงเรียนวัดปราโมทย์ (พิศสะอาดราษฎร์อำรุง)  ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณสมศรี ชุณหสวัสดิกุล และคุณปฏิมา ชุณหสวัสดิกุล เป็นผู้แทนมอบ มีพิธีมอบทุนการศึกษาและเลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา

โรงเรียนคลองตาจ่า (คงจีบอุทิศ)

โรงเรียนวัดปราโมทย์ (พิศสะอาดราษฎร์อำรุง)