เนื่องในโอกาสครบรอบ 35 ปี กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น จึงได้จัดทำโครงการ “Play Station มอบหนังสือ มอบอนาคต” จำนวน 35 ตู้ ให้แก่โรงเรียนขนาดเล็กที่ขาดแคลน 35 โรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อให้น้องๆ ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนด้านการอ่านและพัฒนาการในด้านต่างๆ ให้สูงขึ้น 

โครงการ “Play Station มอบหนังสือ มอบอนาคต” ครั้งที่ 2  ได้มอบตู้หนังสือให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา จ.ระยอง จำนวน 12 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านคลองน้ำแดง,โรงเรียนบ้านบึงตาต้า, โรงเรียนบ้านปากแพรก, โรงเรียนบ้านท่าเสา, โรงเรียนบ้านเขาคลองซอง, โรงเรียนบ้านหนองไร่, โรงเรียนบ้านหมอมุ่ย,โรงเรียนมาบป่าหวาย, โรงเรียนบ้านหินโค่งประชานุเคราะห์,โรงเรียนวัดปทุมาวาส ,โรงเรียนบ้านคลองขนุน และโรงเรียนวัดหนองกรับ   ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณสมศรี ชุณหสวัสดิกุล และคณะผู้บริหาร เป็นผู้แทนมอบ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนบ้านคลองน้ำแดง ต.หนองไร่ อ.ปลวกแดง จ. ระยอง