กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นสนับสนุนการจัดงานงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 ที่จะจัดในวันที่ 17-19 ตุลาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10) ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเป็นเวทีสำหรับนักวิทยาศาสตร์และนักเทคโนโลยีจากหลากหลายสาขาให้ได้มีโอกาสพัฒนาความรู้จากการบรรยายและกิจกรรมต่างๆ โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดในวันที่ 17 ตุลาคม 2560 ทั้งนี้ ดร.บัญชา ชุณหสวัสดิกุล, คุณสมศรี ชุณหสวัสดิกุล และ คุณปฏิมา ชุณหสวัสดิกุล ร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จฯ และพิธีเปิด

   พร้อมกันนี้กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นได้ร่วมจัดนิทรรศการแสดงสินค้าและนวัตกรรม ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้ในการพัฒนาความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมุ่งสู่ประเทศไทย 4.0 ณ อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10) ชั้น 6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการฯ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ http://scisoc.or.th/stt/register.php