เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ดร.บัญชา ชุณหสวัสดิกุล ประธาน กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น และ คุณสมหวัง บุญรักษ์เจริญ ผู้อำนวยการสถาบันไทย-เยอรมัน ลงนามบันทึกข้อตกลง “ความร่วมมือในการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (MOU)” ระหว่าง บริษัท ครีเอทีฟ พอลิเมอร์ส จำกัด และ สถาบันไทย-เยอรมัน ณ สถาบันไทย-เยอรมัน นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมไทยขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต โดยการนำระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีหุ่นยนต์เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับนโยบาย ประเทศไทย 4.0 รวมถึงพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะของบุคลากรหวังยกระดับฝีมือแรงงานให้รองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้อุตสาหกรรมไทยมีศักยภาพสูงทัดเทียมระดับสากล

การลงนามความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงานนี้จะก่อให้เกิดโครงการหรือกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมต่อไป เพื่อให้ความร่วมมือฯ ในครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ อันจะเป็นการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าและสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายต่อไป