ดร.บัญชา ชุณหสวัสดิกุล ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น มอบทุนสนับสนุนการจัดการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการเคมี “Chem Challenge ครั้งที่ 8” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ณ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพทั้งส่วนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติก่อนเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมทักษะการทำงาน การบริหารจัดการ และฝึกการทำงานร่วมกันของนิสิตในภาควิชาเคมี เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์สู่สังคมในอนาคตต่อไป และขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐวงศ์ สุขสวัสดิ์ และนายณัฐชนน จิวราวัฒน์ จากโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ที่คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันในครั้งนี้