ดร.บัญชา ชุณหสวัสดิกุล ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น ให้การสนับสนุนเงินรางวัลในการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการเคมี “Chem Challenge” สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยนิสิตภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับ มัธยมปลาย ได้แสดงความรู้ความสามารถที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพก่อนศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและเป็นการส่งเสริมการทำงานร่วมกันของนิสิตในภาควิชาเคมี