บริษัท พี ไอ อินดัสทรี จำกัด รับโล่เกียรติคุณ “Best Supplier of Technical Cooperation Award 2018 Year”

บริษัท พี ไอ อินดัสทรี จำกัด รับโล่เกียรติคุณ “Best Supplier of Technical Cooperation Award 2018 Year”

บริษัท พี ไอ อินดัสทรี จำกัด ได้รับโล่เกียรติคุณ “Best Supplier of Technical Cooperation Award 2018 Year” จาก บริษัท โตโยด้า โกเซ เอเชีย จำกัดโดย คุณปณิธาน ชุณหสวัสดิกุล  รองประธานกรรมการอาวุโสด้านพัฒนาธุรกิจและการตลาด เป็นตัวแทนรับมอบในงาน TGAS Supplier ...

กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น สนับสนุนเยาวชนไทยแข่งขันอากาศยานไร้คนขับระดับโลก!

กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น สนับสนุนเยาวชนไทยแข่งขันอากาศยานไร้คนขับระดับโลก!

กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น ร่วมเป็นผู้ให้การสนับสนุนนิสิตจุฬาฯ ชมรม Design, Build, and Fly (D/B/F) หลักสูตรวิศวกรรมอากาศยานนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมในการแข่งขัน Cessna / Raytheon Missile Systems Missile Systems – DBF Competition 2019 ...

บริษัท พี ไอ อินดัสทรี จำกัด เข้าร่วมโครงการบูรณาการแก้ไขปัญหาผักตบชวาในลำคลองสาธารณะ

บริษัท พี ไอ อินดัสทรี จำกัด เข้าร่วมโครงการบูรณาการแก้ไขปัญหาผักตบชวาในลำคลองสาธารณะ

เมื่อวันที่ 2 เมษายน บริษัทพี ไอ อินดัสทรี จำกัดได้ร่วมทำกิจกรรมกำจัดผักตบชวา ในโครงการบูรณาการแก้ไขปัญหาผักตบชวาในลำคลองสาธารณะ ประจำปี พ.ศ.2562 เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในกาจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชน ...