กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น โดย บริษัท พี ไอ อินดัสทรี จำกัด ได้จัดทำโครงการ “พัฒนานวัตกรรมยางธรรมชาติไทยสู่อุตสาหกรรมโลก” โครงการระยะที่ 1 “Trang Model” โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง บจ. พี ไอ อินดัสทรี ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางเครือข่ายปะเหลียน และศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ กยท.

โดย บจ. พี ไอ อินดัสทรี ได้จัดผู้เชี่ยวชาญเข้าวางระบบการการบริหารจัดการข้อมูล Traceability System ส่วนที่ 1 จัดทำโปรแกรมสำเร็จรูป NR TREK® และ NR Packing® ที่เชื่อมโยงข้อมูลการผลิตจากสหกรณ์ในเครือข่ายของชุมนุมฯ มายังโรงงานบรรจุยางฯ ส่วนที่ 2 จัดตั้งโรงงานบรรจุยางและศูนย์กระจายสินค้า ของชุมนุมฯ โดยจัดส่งวิศวกรเข้าไปดำเนินการออกแบบและติดตั้งระบบสายพานลำเลียง รวมถึงระบบชั่งน้ำหนักอัตโนมัติ เพื่อบรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาง ส่วนที่ 3 จัดตั้งห้องทดสอบความหนืดของยาง และจัดทำระบบควบคุมมาตรฐานห้องทดสอบ โดยบริษัทฯ ได้บริจาคเครื่องวัดความหนืดของยาง (Mooney Viscometer) และ ส่วนที่ 4 ดำเนินการวิจัยและสำรวจตลาดเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางให้สนองตอบความต้องการของอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ มูลค่าโครงการระยะที่ 1 รวมทั้งสิ้น 2,100,000 บาท

เนื่องด้วยโครงการนี้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจฐานราก จากสำนักคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เป็นโครงการที่สร้างความยั่งยืนให้กับยางธรรมชาติซึ่งภาครัฐให้ความสนใจเป็นอย่างมาก จึงให้ บจ. พี ไอ อินดัสทรี นำเสนอรายละเอียดโครงการต่อ คุณดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการฯ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมเรือรัษฎา จ.ตรัง

บริษัทฯ ได้รับเกียรติจาก คุณดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เป็นประธานในพิธีส่งมอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้แก่ ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางเครือข่ายปะเหลียน จ.ตรัง อีกทั้งยังเป็นประธานในพิธีเปิดโรงงานบรรจุยางและศูนย์กระจายสินค้าของชุมนุมสหกรณ์ฯ โดยมี คณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการฯ, ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ จ.ตรัง, ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร จ.ตรัง, ผู้แทน กยท. จ.ตรัง, ผจก.สหกรณ์ในชุมนุม สกย. เครือข่ายปะเหลียน จ.ตรัง, ผจก.สกก. นาบอน และ ผจก. สกย. คลองรอพัฒนา ร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 2563