เมื่อวันที่ 2 เมษายน บริษัทพี ไอ อินดัสทรี จำกัดได้ร่วมทำกิจกรรมกำจัดผักตบชวา ในโครงการบูรณาการแก้ไขปัญหาผักตบชวาในลำคลองสาธารณะ ประจำปี พ.ศ.2562 เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในกาจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชน สร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ร่วมกับ ข้าราชการ ผู้นำท้องที่ กลุ่มบริษัทฯ โรงงานอุตสาหกรรม และประชาชน ณ คลองป่าสีเสียด หมู่ที่ 3 และคลองขอนลาย หมู่ ที่ 11 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง