ดร.บัญชา ชุณหสวัสดิกุล ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น และคณะผู้บริหารร่วมต้อนรับ นายประพันธ์  บุณยเกียรติ  ประธานกรรมการ การยางแห่งประเทศไทย คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากการยางแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและเทคโนโลยีของกลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 ณ ศูนย์วิจัยและเทคโนโลยี กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนายางธรรมชาติ รวมถึงเยี่ยมชมกระบวนการผลิตยางขึ้นรูปของโรงงานผลิตยางขึ้นรูป บริษัท ไทย-นิฮอน ซีลส์ จำกัด อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี