หน้าแรก

โครงการ “พัฒนานวัตกรรมยางธรรมชาติไทย สู่อุตสาหกรรมโลก”


ดร.บัญชา ชุณหสวัสดิกุล ประธานกรรมการกลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น ได้ริเริ่มโครงการ “พัฒนานวัตกรรมยางธรรมชาติไทย สู่อุตสาหกรรมโลก” ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างกลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ กยท. และกลุ่มสหกรณ์สวนยาง 6 แห่งได้แก่ สกก.นาบอน, สกย.คลองรอพัฒนา, สกย.บ้านโคกแต้ว, สกก.บ้านป่ากอ, สกย.บ้านหนองหว้า ประสานความร่วมมือกับชาวสหกรณ์สวนยาง เพื่อนำยางแผ่นรมควันเกรด Premium เข้าสู่ตลาดโลก นอกจากนี้กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น ได้เข้าช่วยเหลือในการพัฒนาระบบคุณภาพของโรงงานผลิตยางแผ่นรมควัน เริ่มทำโครงการต้นแบบกับ ชุมนุม สกย.เครือข่ายปะเหลียน โดยอยู่ระหว่างดำเนินการใน 3 ส่วนหลัก คือ


“Sustainable Natural Rubber Initiative”

2021
พฤศจิกายน 13

Frontier of Natural Rubber as a Sustainable Green Polymer

Frontier of Natural Rubber as a Sustainable Green Polymer
ดร.บัญชา ชุณหสวัสดิกุล ประธานกรรมการบริษัท กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น, ศ. ดร.สุวบุญ จิรชาญชัย Executive Advisor International and Technology Department ร่วมกับคณะกรรมการสาขายาง สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ Frontier of Natural Rubber as a Sustainable Green Polymer และเชิญ Prof.Volke..Read More
2020
กันยายน 14

การยางแห่งประเทศไทยเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและเทคโนโลยีของกลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น

การยางแห่งประเทศไทยเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและเทคโนโลยีของกลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น
ดร.บัญชา ชุณหสวัสดิกุล ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น และคณะผู้บริหารร่วมต้อนรับ นายประพันธ์  บุณยเกียรติ  ประธานกรรมการ การยางแห่งประเทศไทย คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากการยางแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและเทคโนโลยีของกลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 ณ ศูนย์วิจ..Read More
สิงหาคม 1

หนังสือ “โลกของยาง 2”

หนังสือ “โลกของยาง 2”
ผู้เขียนคลุกคลีกับอุตสาหกรรมยางมากว่า 35 ปี รับรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในวงการยางมากมาย แต่ยังไม่เห็นใครหรือหน่วยงานใดยื่นมือเข้ามาช่วยแก้ปัญหาอย่างอย่างจริงจังและจริงใจ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาราคายางธรรมชาติตกต่ำ กฎระเบียบการส่งออกน้ำยางและยางธรรมชาติที่กำลังตามมา อุตสาหกรรมยางเรายังขาดการพัฒนาทั้งด้านเทคโ..Read More