Sustainable Natural Rubber Initiative

ดร.บัญชา ชุณหสวัสดิกุล ประธานกรรมการกลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น ได้ริเริ่มโครงการ “พัฒนานวัตกรรมยางธรรมชาติไทย สู่อุตสาหกรรมโลก” ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างกลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ กยท. และกลุ่มสหกรณ์สวนยาง 6 แห่งได้แก่ สกก.นาบอน, สกย.คลองรอพัฒนา, สกย.บ้านโคกแต้ว, สกก.บ้านป่ากอ, สกย.บ้านหนองหว้า ประสานความร่วมมือกับชาวสหกรณ์สวนยาง เพื่อนำยางแผ่นรมควันเกรด Premium เข้าสู่ตลาดโลก นอกจากนี้กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น ได้เข้าช่วยเหลือในการพัฒนาระบบคุณภาพของโรงงานผลิตยางแผ่นรมควัน เริ่มทำโครงการต้นแบบกับ ชุมนุม สกย.เครือข่ายปะเหลียน โดยอยู่ระหว่างดำเนินการใน 3 ส่วนหลัก คือ

1) จัดตั้งห้องทดสอบและตรวจสอบคุณภาพ (QC Laboratory) ออกแบบ วางระบบ ตลอดจน บริจาคเครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพยางแผ่นรมควัน ตลอดจนจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ฯ

2) จัดตั้งคลังสินค้า และ ออกแบบ วางระบบ ตลอดจนบริจาคเครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการบรรจุภัณฑ์ยางแผ่นรมควัน ยางอัดก้อน

3) ออกแบบ วางระบบบริหารงานด้วยเทคโนโลยีจัดการฐานข้อมูล และบริจาคอุปกรณ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์, เครื่องอ่านบาร์โค้ด (Scanner barcode), เครื่องปริ้นบาร์โค๊ต, แท็บเล็ตมาประยุกต์ใช้งานในกระบวนการดำเนินงาน ทั้งนี้เจตนารมย์ของดร.บัญชา มีเป้าหมายสูงสุดคือ “Sustainable Natural Rubber Initiative”