ดาวน์โหลด

หนังสือ “โลกของยาง 2”


หนังสือ “โลกของยาง”

กลุ่มอินโนเวชั่นร่วมพัฒนาตลาดยางธรรมชาติ พร้อมรับสิทธิประโยชน์จากบีโอไอ


โครงการ “พัฒนานวัตกรรมยางธรรมชาติไท สู่อุตสาหกรรมโลก”
ภายใต้บัตรส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจฐานราก