กลุ่มบริษัทอิโนเวชั่น ร่วมพิธีลงนาม (MOU) “วิจัยและพัฒนาคุณภาพการผลิตยางแผ่นรมควันเกรดพรีเมี่ยม”

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ดร.บัญชา ชุณหสวัสดิกุล ประธานกลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมประสานความร่วมมือโครงการ “พัฒนานวัตกรรมยางธรรมชาติไทย สู่อุตสาหกรรมโลก” ระหว่าง กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น, ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ การยางแห่งประเทศไทย, ชุมนุม สกย. เครือข่ายปะเหลียน และ สกย. จากจังหวัดนครศรีธรรมราช

และในช่วงเย็นได้มีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจการประสานความร่วมมือ “วิจัยและพัฒนาคุณภาพการผลิตยางแผ่นรมควันเกรดพรีเมี่ยม” ระหว่างกลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น กับสหกรณ์กองทุนสวนยางทั้ง 6 แห่งในจังหวัดตรังและจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ สกก. บ้านป่ากอ จก. สกย. บ้านหนองเอื้อง จก. สกย. บ้านหนองหว้า จก. สกย. บ้านโคกแต้ว จก. สกก. นาบอน จก. สกย. คลองรอพัฒนา จก. ณ โรงแรมเรือรัษฏา จังหวัดตรัง ซึ่งสหกรณ์ทั้ง 6 แห่ง เป็นสหกรณ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP และ GMP จากการยางแห่งประเทศไทย โดยบันทึกความเข้าใจนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิจัยพัฒนาและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ยางแผ่นรมควันให้มีคุณสมบัติพิเศษ ตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมในระดับโลก