โครงการ “พัฒนานวัตกรรมยางธรรมชาติไทย สู่อุตสาหกรรมโลก” ระยะที่ 2

พัฒนาคุณภาพยางธรรมชาติ และพัฒนาระบบโปรแกรมสำเร็จรูป ให้รองรับความต้องการของลูกค้าและอุตสาหกรรม