โครงการ “พัฒนานวัตกรรมยางธรรมชาติไทย สู่อุตสาหกรรมโลก” ระยะที่ 1

โครงการนี้บริษัท พีไอ อินดัสทรี จำกัด ได้รับการสนุนจาก มาตรการส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจฐานราก บริษัทได้ส่งผู้เชี่ยวชาญของบริษัททำการศึกษางานและออกแบบวางระบบฯ, จัดตั้งห้องทดสอบคุณภาพยางเบื้องต้น, ระบบการจัดการฐานข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป NR TREAK & NR PACKING, บริจาคเครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้สหกรณ์ฯ และชุมนุม ฯ มีเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้กับโรงงานผลิตยางแผ่นรมควัน และโรงงานแพ็คยางของชุมนุมสหกรณ์ฯ เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง

บริษัทฯ ได้จัดส่งผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมลงไปศึกษางานและดำเนินงานตามโครงการ ประมาณเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 โดยใช้สถานที่ของชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางเครือข่ายปะเหลียน จำกัด อ.ปะเหลียน จ.ตรัง เป็นโรงงานแพ็คและห้องทดสอบและตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้น (QC Laboratory) ซึ่งในปัจจุบันโครงการในระยะที่หนึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

Phase 1. ดำเนินการแล้วเสร็จพร้อมส่งมอบ มีรายละเอียดดังนี้

1.1 จัดส่งวิศวกรเข้าไปดำเนินการออกแบบและจัดทำ layout ของคลังสินค้า และออกแบบสายการผลิตบรรจุหีบห่อยางแผ่นเปลือย เป็นยางแพ็คพร้อมส่ง

1.2 เครื่องชั่งน้ำหนักอัตโนมัติ ต่อเชื่อมกับโปรแกรมสำเร็จรูป ติดตั้งระบบลำเลียง,โต๊ะแพ็คยางใส่ถุง และซีลปิดปากถุง พิมพ์บาร์โค้ท

1.3 ดำเนินการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปบน Web Browser ซึ่งเป็นเทคโนโลยีนำสมัยในปัจจุบัน และต่อเชื่อมการทำงานบนคอมพิวเตอร์พกพา Tablet PC โดยพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปขึ้น 2 โปรแกรม เรียกว่า NR TREK and NR PACKING เพื่อใช้ในการจัดการข้อมูลตั้งแต่รับน้ำยางเข้า กระบวนการผลิตยางแผ่นรมควัน, กระบวนการควบคุมคุณภาพ QC, กระบวนการประกันคุณภาพ QA, กระบวนการบรรจุหีบห่อ จนถึงกระบวนรับเข้ำคลังสินค้ำรอส่งมอบสินค้า (การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปยังอยู่ในกรอบของการทำงานใน Phase 1 เท่านั้น)

1.4 ดำเนินการจัดทำระบบบาร์โค๊ดเพื่อบันทึกข้อมูลน้ำหนักผลิตภัณฑ์ และข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็น ปริ้นท์บาร์โค๊ด ต่อเชื่อมกับโปรแกรมสำเร็จรูป NR PACKING ซึ่งส่งข้อมูลเชื่อมกับโปรแกรมสำเร็จรูป NR TREAK

1.5 ดำเนินการจัดตั้งห้องทดสอบและตรวจสอบคุณภาพ (QC Laboratory) จัดซื้อและติดตั้งเครื่องวัดค่าความหนืดของยาง (Mooney Viscometer) การทดสอบค่าความหนืดมูนี่ พร้อมคอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จของเครื่องทดสอบมูนนี่ พร้อมทั้งออกแบบระบบการทำงานเพื่อควบคุมมาตรฐานของห้องทดสอบอีกด้วย

1.6 ออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้ำทั้งโรงงานแพ็ค และห้องทดสอบ

1.7 ออกแบบและติดตั้งระบบลมอัด สำหรับใช้กับ เครื่องมูนนี่ และรองรับไลน์การผลิตยางอัดก้อนใน Phase 2

1.8 จัดเจ้าหน้าที่ ISO เข้ำวางระบบเอกสาร เพื่อรองรับระบบการทำงานของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ

1.9 ดำเนินการอบรมผู้ปฏิบัติงานของชุมนุมฯ และสหกรณ์ฯ ให้สามารถใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ตลอดจนโปรแกรมสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ